Vad har ni för resurser att tillgå …

när medarbetare visar tidiga signaler på stress som kan leda till sjukfrånvaro?

– för att påverka och påskynda medarbetares återgång till arbetet efter sjukfrånvaro på grund av utmattning, utbrändhet eller annan stressrelaterad ohälsa?

Läs mer om EARLY och MBÅP 

– tidiga, konstruktiva och effektiva insatser som

ökar frisknärvaron och minskar sjukfrånvaron på arbetsplatsen

Jag arbetar för att utveckla människors

egna förmågor att

återhämta sig och hantera stress – 

för att förhindra stressrelaterad ohälsa i

arbetslivet och samhället

Psykisk ohälsa och utmattning bara ökar i vårt samhälle och människor tappar bort sig själva i vår värld som blir mer och mer komplex och påfrestande för oss. Vi behöver hitta oss själva på ett nytt sätt för att stå med båda fötterna på jorden, veta våra gränser och ha en god förmåga att hantera och reglera stress i våra kroppar .

Jag åker ut till arbetsplatser, verksamheter, skolor m fl för att ge människor ökade kunskaper och medvetenhet hur våra kroppar fungerar och vad vi behöver göra för att hjälpa oss själva att hantera, reglera och förhålla oss till stress på ett sätt så vi inte blir sjuka av den. Jag erbjuder hjälp i form av information, mindfulnessdagar, stressterapi /samtalsstöd och vägledning för återhämtning som hjälper människor att återfå hälsan så det snart kan återgå till arbete efter långvarig stress, utmattning och utmattningssyndrom.

Små enkla medel kan göra stor skillnad, förkorta lidande och minska ekonomiska förluster för alla parter.

Läs vidare under flikarna för varje tjänst. Där finner ni mer information och kostnadsförslag.

 

Stress kommer alltid finnas i våra liv!

Det är vår medvetenhet, våra förmågor att hantera stress och återhämta oss som avgör hur vi tillåter att stressfaktorerna ska få påverka oss och våra vårt mående och vår hälsa.

Ge era medarbetare och-/eller de människor, patienter ni möter i er verksamhet möjligheter att öka sina kunskaper och förmågor att se, förstå, möta, hantera, reglera och återhämta sig från stress på ett effektivt sätt. 

Därmed kan de på egen hand känna igen tidiga signaler, stanna upp och hjälpa sig själva att hantera situationen och förhindra att drabbas av ohälsa med eventuellt sjukskrivning som följd.

Om möjligt kommer jag, vid alla insatser, till er på arbetsplatsen för att spara på er tid och minska stressen. Samtalen kan också ske digitalt eller på annan lämplig plats som vi kommer överens om. 

Har ni egna idéer och /eller ser möjligheter till ev samarbete så är ni välkomna att höra av er för vidare diskussioner.

Jag ser bara möjligheter och är flexibel i upplägg mm. 

Varmt välkomna!

Petra